Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Start Rijopleiding gevestigd te Terneuzen, verder te noemen de rijschool /instructeur, verricht haar rijonderricht uitsluitend overeenkomstig deze algemene lesvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities:

Leerling: degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur

Instructeur: degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerlingen te verkrijgen te geven

CBR: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De instantie die de rijvaardigheid toetst

Rijonderricht: is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd is op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen om teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3. Algemeen:

Gedurende een rijles is de leerling juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles, de instructeur of (bij het afleggen van het examen of toets) de examinator, juridisch aansprakelijk is. De gevolgen van een ongeval of een proces verbaal voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Onder autorijles wordt mede begrepen het afleggen van het praktijkexamen, tussentijdse toets en rijtest.

Artikel 4. Verplichtingen Start Rijopleiding:

4.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de wettelijke eisen voldoet met betrekking tot de W.R.M. ( Wet Rijonderricht Motorrijtuigen ).

4.2 De rij-instructeur is in het bezit van een geldig door de IBKI uitgegeven instructeurs bevoegdheidspas en een Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G)

4.3 De instructeur zal zich bij de uitvoering van het rijonderricht inspannen de leerling zo goed mogelijk op te leiden, zodat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR praktijkexamen.

4.4 De tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, zal volledig worden benut voor het geven van de rijles.

4.5 Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal de rijinstructeur er zorg voor dragen om op de afgesproken datum en tijd bij de cursist aanwezig te zijn. Op plaats en tijdstip welke is afgesproken.

4.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rij-instructeur, een ongeval, weers-en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en heeft de leerling recht op een nieuwe les, op een door beide partijen nader af te spreken datum en tijd. De cursist kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

4.7 De leerling legt het examen in principe af met de auto waarin de rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

4.8 Start Rijopleiding heeft verzekeringen afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling wegens tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

Indien de leerling zich in de auto echter zodanig opzettelijk, misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij-instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Start Rijopleiding kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd

4.9 Op alle verrichtingen uit hoofde van het CBR zijn de algemene voorwaarden van het CBR van toepassing.

Artikel 5. Verplichtingen leerling:

5.1 Verklaart dat hij/zij bij de aanvang van de praktijklessen 16,5 jaar of ouder is.

5.2 Tijdens alle praktijklessen, tussentijdse toetsen en examens een geldig legitimatiebewijs te tonen, het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen.

5.3 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.

Door Start Rijopleiding wordt hier maximaal een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.

De wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke les duur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken les uur, zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van Start Rijopleiding.

5.4 Heeft de mogelijkheid een rijles af te zeggen of te verschuiven binnen de gestelde kantooruren van 08:00 uur – 18:00 uur. Echter moet de les dan wel ten minste 24 uur van te voren afgezegd worden. Anders wordt de les alsnog in rekening gebracht bij de leerling.

Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overleden familielid ( t/m 2e graad ) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Afwezigheid door ziekte, ziekenhuisopname of een vergeten vakantie waarbij de cursist afwezig is, valt hier niet onder.

5.5 Meldt dat er geen sprake is van ontzegging van de besturen van motorvoertuigen. Mocht gedurende rijopleiding of het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig, dan is Start Rijopleiding niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en kan de leerling aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ( financiële ) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. Er volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.

5.6 Vertrekt gedurende de gehele rijopleiding alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijnen, alcohol en/of (soft) drugsgebruik naar waarheid. Aanpassingen of gebruik van medicatie tijdens de rijles, die mogelijk de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt direct gemeld bij de rij-instructeur.

5.7 Dient de lesauto schoon te houden. Voeten/schoenen op de bekleding plaatsen, roken, drinken of het nuttige van etenswaren is niet toegestaan.

Ook dient de leerling een autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt.

5.8 Alle aanwijzingen tijdens de les van de rij-instructeur op te volgen.

5.9 Voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur voor of tijdens de rijles wordt opgemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de rijinstructeur het niet opmerkt en er tijdens het rijonderricht schade aan het eigen voertuig of bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart Start Rijopleiding zich voor alle aansprakelijkheid.

Artikel 6. Betalingen:

6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld per
bankoverschrijving worden voldaan met uitzondering van een proefles of losse les, deze kan ook contant worden betaald bij aanvang van de les. Betaling van het lespakket in 3 gelijke termijnen is mogelijk. Het eerste termijn dient bij het starten van de rijlessen te zijn voldaan. De 2e en 3e termijn moeten op de afgesproken vervaldatum op de factuur voldaan zijn. Losse lessen dienen meteen te worden voldaan.

Extra losse lessen of pakketten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst factuur te zijn voldaan. Het aanvragen van een losse tussentijdse toets, ( her)praktijk examen, faalangst-examen, theoriepakket en eigen verklaring worden apart gefactureerd en dient direct betaald te worden doormiddel van bankoverschrijving. Betaling van het resterende verschuldigde bedrag dient voor aanvragen van het rijexamen of herexamen te zijn voldaan, anders behoud Start Rijopleiding zich het recht voor, het praktijkexamen te annuleren. En volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.

6.2 Start Rijopleiding is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen.

De leerling heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst schriftelijk binnen 14 dagen na kennisneming van de prijsverhoging te ontbinden. De verhoging van de verschuldigde bedragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het praktijk examen / tussentijdse toets of nader onderzoek.

6.3 Indien de betalingen achterwege blijven, dan hanteert Start Rijopleiding de procedure:

Indien er een achterstand in de betaling van een factuur ontstaat, ontvangt de leerling in eerste instantie een herinnering. Blijft de betaling na deze herinnering factuur nog achterwegen, dan ontvangt de cursist 7 dagen na de 1ste herinnering een aangetekend schrijven met een kopie van de betreffende factuur. Ook zal de factuur met een bedrag van € 15,00 verhoogt worden voor de administratie kosten. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan. Er volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen. Mocht het toch voorkomen dat de openstaande vorderingen niet worden voldaan (ook niet na de ontvangst van de betalingsherinneringen), dan zullen de openstaande vorderingen geïnd worden via een gerechtelijke procedure. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn eveneens voor rekening van de leerling.

Artikel 7. Theorie en theorie examen:

7.1 Leerboeken en online theoriecursus kunnen via Start Rijopleiding worden aangeschaft. Indien de leerling geen theoriecursus of leerboek besteld via de rijschool dient de leerling er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij actueel lesmateriaal gebruikt.

7.2 De leerling zorgt op het moment dat dit nodig is, in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via www.mijncbr.nl. De kosten worden via IDEAL betaald aan het CBR.

Artikel 8. Aanvraag van de Tussentijdse toets of het praktijk examen:

8.1 De kosten van de TTT / het praktijk examen dienen vooraf aan de het reservering, aan Start Rijopleiding te zijn voldaan.

8.2 Binnen 14 dagen na betaling van de aanvraag van de TTT / of het praktijk examen, geeft de leerling per e-mail door op welke datum hij/zij verhinderd is. Indien de leerling geen verhindering aangeeft, zal er een willekeurige beschikbare datum worden vastgesteld.

8.3 Indien de TTT / of het praktijk examen niet door kan gaan omdat de leerling te laat of niet op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw TTT of praktijk examen volledig voor rekening van de leerling.

8.4 Start Rijopleiding is na schriftelijke aankondiging gerechtigd, tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van deze prijswijziging te geven.

Artikel 9. Opschorting, annulering en beëindiging van de les overeenkomst:

9.1 Start Rijopleiding heeft het recht om alle vormen van de overeenkomst te doen ontbinden als:

9.1.1 Er sterk het vermoeden is dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan Start Rijopleiding ( zie art. 5.5 en 5.6 )

9.1.2 Er sterk het vermoeden is dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen

9.1.3 Indien Start Rijopleiding haar verplichtingen niet nakomt, kan de leerling zonder kosten stoppen met de rijopleiding

9.1.4 De leerling kan de rijopleiding beëindigen om medische redenen waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. De leerling dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. Start Rijopleiding zal in dit geval het betaalde examengeld en administratiekosten binnen 14 dagen aan de leerling terug betalen.

9.1.5 Start Rijopleiding en de leerling is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloeden.

Artikel 10. Praktijk examen en Tussentijdse toets ( TTT ):

10.1 Indien het CBR of het BNOR de TTT of het praktijk examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan Start Rijopleiding de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde TTT of examen.
Dit alleen als een les voor het examen al was afgesproken.

10.2 - Indien de leerling de TTT of het praktijk examen niet kan aanvangen of voltooien van wegen een van de redenen genoemd onder sublid A,B,C of D zal Start Rijopleiding ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuwe TTT of praktijk examen wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. CBR kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek.Als er sprake is van ziekte. Het tonen van een doktersverklaring is hierbij een vereiste.Het lesvoertuig, waarmee de TTT of het praktijk examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen les voortuig van het zelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.Het lesvoertuig, waarmee de TTT of het praktijk examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

Artikel 11. Vrijwaring:

11.1 Gedurende een rijles is de leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles, de rij-instructeur c.q. bij het afleggen van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. De gevolgen van een ongeval of een proces verbaal voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de rij-instructeur c.q. examinator. Indien de leerling zich in de auto echter zodanig opzettelijk, misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij-instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Het is niet toegestaan voorafgaand aan het rijonderricht alcohol en /of andere stoffen of medicijnen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. (zie artikel 5.6 en 5.9). Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, zal de leerling die bij de aanrijding betrokken was, wel aansprakelijk worden gesteld.

11.3 De leerling zal geen rijlessen nemen indien hij/zij (tijdelijk) een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in een dergelijk geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. (zie artikel 5.5)

Artikel 12. Klachten:

12.1 De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de les overeenkomst dient deze indien

mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatsen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voor leggen aan de Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd Klimmerseind 28 Eijsden.

Artikel 13 Aanvullende afspraken:

13.1 De rijschool kan indien nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgesteld.

13.2 Ook op de in artikel 12.1 genoemde afspraken zijn de algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 14. Algemene voorwaarden:

14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

+31 639 799 501

Rijschoolnummer: 3913K1

KvK-nummer: 62954946

Btw-id: NL001246120B36

IBAN: NL13 ABNA 0587 5466 89